Provozní a návštěvní řád Czech Truck Show 2018

Bezpečnostní služba má právo upravit v průběhu akce tyto pravidla a její pokyny musí být uposlechnuty.

Zajištění bezpečného průběhu festivalu je pro nás prioritou. Počítejte s bezpečnostními prohlídkami při vstupu do areálu i dalšími opatřeními. Řiďte se pokyny pracovníků ostrahy a návštěvním řádem, který najdete u vstupu do areálu Hněvkovského a také na oficiálních stránkách www.czechtruckshow.com a na sociálních sítích.

Do areálu budete vpuštěni jen s platnou páskou na ruce. Po celou dobu akce platí přísný zákaz rozdělávání ohně v celém areálu.
Do areálu není možné vnášet tyto předměty:

 1. Předložením vstupenky /vstupem/ na akci pořádanou v Areálu Hněvskovského návštěvník souhlasí s tímto Provozním a návštěvním řádem.

 2. Vstup a pobyt v Areálu Hněvkovského (dale pouze Areál) je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů, především tohoto Provozního a návštěvního řádu a pokynů
 3. Do Areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí. S ohledem na stavebně technický charakter stavby je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pobytu a předcházet tak možným rizikovým situacím. Na požádání pověřené osoby - pořadatele je návštěvník povinen se kdykoliv prokázat platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou nebo jiným oprávněním, bude požádán o opuštění prostor a v případě neuposlechnutí bude vyveden ochrankou.

 4. Vstupenka Czech Truck Show platí výhradně pro uvedený den/dny, hodinu, místo, sektor a akci.
 5. Každá osoba vstupující do Areálu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k ohrožení jejího života a zdraví nebo života a zdraví dalších osob, poškozování zařízení a vybavení. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek. Každý návštěvník je z důvodu bezpečnosti povinen respektovat pokyny pověřených osob - pořadatelů, při zajišťování bezpečnosti a průchodnosti. Je zakázáno se pohybovat mimo plochu Areálu.

 6. Pořadatel akce si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která porušuje předpisy, tj. Provoznímu a návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pověřené osoby - pořadatele nebo jejíchž chování shledá nepřístojným. Dále si pořadatel akce vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu pod vlivem alkoholu a jiných omamných latek. Osoba nevpuštěná nebo vyvedená dle tohoto článku nemá právo na vrácení vstupného.

 7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z protiprávního jednání uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude z Areálu vyvedena bez nároku na vrácení vstupného a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:
  • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
  • nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku,
  • svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu,
  • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby,
  • užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví,
  • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.,
  • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě,
  • veřejně šíří poplašnou zprávu, dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh hudební kapely nebo organizovaného plánu, napadne některého návstěvníka nebo skupinu návštěvníků apod.,
  • způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví,
  • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci,
  • zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
 8. Do Areálu bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) po předchozí dohodě.

 9. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních Areálu závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě - pořadateli.

 10. V případě zranění nebo ohrožení zdraví jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu - pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob v rozporu stímto Provozním a návštěvním řádem nebo porušením právních norem.

 11. Každá osoba vstupující do Areálu souhlasí s bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do Areálu bez nároku na vrácení vstupného. O přípustnosti vstupu do Areálu rozhoduje pořadatel akce nebo pověřená osoba - pořadatel.

 12. Do Areálu není dovoleno vnášet jakýkoliv alkohol, deštníky, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněpsychotropní a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky,lasery, nebo laserová ukazovátka, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení a to datových, obrazových i zvukových s výjimkou kompaktních fotoaparátů a mobilních telefonů (další výjimky - akreditace uděluje pořadatel akce), všechny druhy pyrotechniky, výbušné látky a zařízení (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml, laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak Areálu tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel akce nebo pověřená osoba - pořadatel.

 13. V Areálu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

 14. V Areálu platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a do hlediště.

 15. V Areálu je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené, po předchozí dohodě s pořadatelem akce.

 16. Každá osoba vstupující do Areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce záznamu akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

 17. Povinností každé osoby vstupující do Areálu je odevzdat nalezené předměty pověřené osobě - pořadateli.

 18. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem akce bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

 19. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí, jejich poškození, či jejich zcizení jinými osobami.

 20. V případě evakuace Areálu je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

Pořadatel: RUJNA art, s.r.o., IČ: 03322025, Václavské nám. 19, Praha 110 00